Chính sách trả hàng

Chúng tôi không nhận lại hàng đã mua rồi,  trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi sản phẩm.

Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cho quý khách sản phẩm thay thế những sản phẩm bị lỗi.